โทรไป / มาที่ vs โทร(ไป / มา)หา

My thanks to Josh Sager for inspiring this matchup.

โทรไป / มาที่

โทรศัพท์
First shade of meaning
RSD definition: น. ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สายตัวนําโยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอํานาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสําคัญ. (อ. telephone), คำว่าโทรศัพท์ที่อยู่หน้าหมายเลขโทรศัพท์มักเขียนย่อว่า โทร. ออกเสียงว่า [โท].

Comment: it is strange for the RSD to limit the abbreviation of โทรศัพท์ to โทร only when it appears before a telephone number. In practice, โทร is used as the short version of โทรศัพท์ in all situations. Usually, โทรศัพท์ is only used in formal writing. In all other situations, โทร is preferred.

Second shade of meaning
RSD definition: (ปาก) ก. พูดติดต่อกันทางโทรศัพท์

Comment: it is strange for the RSD to say that it is only as a colloquialism that โทรศัพท์ can be used as a verb. It would have been a simple matter for the RSD to just state that โทรศัพท์ may be used as a noun or as a verb.

หา
Seventh shade of meaning
RSD definition: สู่
RSD’s example: เด็กว่ายน้ำเข้าหาฝั่ง

The closest English equivalent would be ‘to’ and this suggests that the main verb in the sentence must be functioning as a transitive verb and therefore requires a complement.

โทรไป / มาที่

โทร is used as a ‘communication verb’ here and is the main verb.

The ไป in โทรไปที่ acts as a deictic verb.

Similarly the มา in โทรมาที่ acts as a deictic verb.

We use โทรไป / มาที่ when we wish to emphasize that the call is to be made to a place as opposed to someone.

Say you have a problem with your hand phone and you plan to go to the service center in person to find out what the problem is. If your better half thinks that this is not home-dialer-siemens-telephone 300 x 200necessary and that you should first try calling the service center, then your better half may say to you ลองโทรไปที่ศูนย์ก่อนดิ. It would not sound natural to say ลองโทรหาศูนย์ก่อนดิ.

โทร(ไป / มา)หา

โทร is also used as a ‘communication verb’ here and is the main verb.

The ไป in โทรไปหา is not acting as a deictic verb nor to emphasize purpose. It would appear that ไป here serves no grammatical purpose other than to make the phrase sound more harmonious.

Similarly the มา in โทรมาหา is not acting as a deictic verb nor to emphasize purpose. It would appear that มา here serves no grammatical purpose other than to make the phrase sound more harmonious.

We use โทร(ไป / มา)หา when we wish to emphasize that the call is to be made to someone as opposed to a place. That someone here may either be specified or omitted if it is clear who that someone is from the context.

Man. Telephoning, Making Phone Call 300 x 200Say that your teacher called Nok assigned homework for your friend and you to do. You are doing your homework with your friend and you are now stuck on a particular point. If your friend wishes to suggest that you call your teacher to clarify the said point, your friend may say to you: ลองโทร(ไป)หาครูนกดิ. It would not sound natural to say ลองโทรไปที่ครูนกดิ.

You have called on a Thai friend at his place and you are now about to leave. He may say to you: มีไรก็โทร(มา)หานะ. It would be not be wrong to say มีไรก็โทร(มา)หาผมนะ but it is more common for the ผม to be omitted in situations like this. It would not sound natural to say มีไรก็โทรมาที่ผมนะ.

In rapid casual speech, even หา itself may be omitted and มา only is used, for example มีไรก็โทรมานะ. This does not change the fact that the sentence is a ‘โทรหา sentence’.

Have your say:

Leave a Reply

Speak Read Write Thai - Advert
Speak Read Write Thai - Advert
Speak Read Write Thai - Advert
Speak Read Write Thai - Advert

Browse our articles by category